П`ятниця
14.05.2021
13:20
Вітаю Вас Гість
RSS
 
Ясла-садок 68
Головна Реєстрація Вхід
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти »
Меню сайту

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Херсонському яслах-садку №68 Херсонської міської ради розроблено відповідно до вимог частин третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», згідно вимог Базового компоненту, статуту закладу.

2. Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в Херсонському яслах-садку №68 базується на таких принципах:

 • відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;
 • відповідальності за забезпечення якості освітнього процесу;
 • системності в управлінні якістю освітнього процесу;
 • демократизації та гуманізації педагогічного процесу;
 • наступності і перспективності між дошкільною та початковою загальною освітою;
 • здійсненні обґрунтованого моніторингу стану педагогічної діяльності, щодо рівня розвитку компетентностей  дошкільників;
 • готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;
 • відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.

3. Метою формування та функціонування внутрішньої системи якості освіти є забезпечення реалізації права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.

4. Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

 • здобувачі освіти і їх батьки;
 • педагогічні працівники;
 • засновник Херсонська міська рада;
 • громадськість;
 • органи, що здійснюють управління в сфері освіти.

5. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

 • відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;
 • відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;
 • ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;
 • якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
 • показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

6. Забезпечення якості освіти в Херсонському яслах-садку №68 передбачає здійснення таких процедур та заходів:

 • удосконалення планування освітньої діяльності;
 • підвищення якості знань здобувачів освіти;
 • посилення кадрового потенціалу закладу та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про діяльність закладу;
 • створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти.

Основними напрямками політики із забезпечення якості освітньої діяльності в закладі освіти є:

 • якість освіти;
 • рівень професійної компетентності педагогічних працівників і забезпечення їх вмотивованості до підвищення якості освітньої діяльності;
 • якість реалізації комплексної і парціальної програм, вдосконалення змісту, форм та методів освітньої діяльності.

7. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Херсонському яслах-садку №68 Херсонської міської ради:

7.1. Зміст внутрішньої системи якості освіти формується та реалізується закладом дошкільної освіти за напрямами: «Освітнє середовище», «Педагогічна діяльність», «Здобувачі освіти. Результати формування компетентностей», «Управління закладом освіти», «Формування іміджу сучасного закладу освіти».

7.2. Напрям «Освітнє середовище» відображає якісні показники розвитку вихованців закладу, необхідність створювати сприятливі умови навчання, виховання, перебування дітей в закладі:

 • може сприяти оновлення розвивального, освітнього середовища, оновлення ігрових і спортивного майданчиків.

Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу.

Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу є наявність відповідних ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та ефективність їх застосування.

Навчальна програма, за якою здійснюється освітній процес здобувачів дошкільної освіти «Дитина» від 2 до 7 років, забезпечує можливість набуття компетентностей згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Освітній процес здійснюється у групових приміщеннях.

Заклад забезпечено науковими, методичними матеріалами щодо забезпечення високого рівня роботи з досягнення якості освітнього процесу.

У закладі функціонує методичний кабінет, у якому зібрані методична література, періодичні фахові видання «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Практика управління дошкільним закладом».

Херсонський ясла-садок №68 має доступ до баз даних у режимі on-line шляхом використання програми «Курс: Дошкілля», електронну пошту dnz68.00@ukr.net.

Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти.

У Херсонському яслах-садку №68 Херсонської міської ради здійснюється збір, узагальнення, аналіз та використання відповідної інформації для ефективного управління освітнім процесом та іншою діяльністю. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в закладі освіти сприяють електронна система збирання й аналізу інформації. У закладі встановлена програма «КУРС: Дошкілля». При оцінці якості освітнього процесу використовуються комп'ютерні технології для обробки досягнень.

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка. Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до джерел інформації заклад дошкільної освіти підключено до швидкісного Інтернету. Є зона Wі-Fі підключення, якою охоплено весь заклад.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля Херсонського ясел-садка №68 функціонує офіційний сайт закладу https://sadok68.at.ua

7.3. У напрямі «Педагогічна діяльність»:

Основними критеріями оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у Херсонському яслах-садку №68 Херсонської міської ради є:

 • стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;
 • освітній рівень педагогічних працівників;
 • результати атестації;
 • систематичність підвищення кваліфікації;
 • наявність педагогічних звань, почесних нагород;
 • наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статей тощо;
 • результати освітньої діяльності;
 • оптимальність розподілу педагогічного навантаження;
 • показник плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту". Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

 • довгострокове підвищення кваліфікації: курси;
 • короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація.

Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

7.4. «Здобувачі освіти. Результати формування компетентностей».

Результати освітньої діяльності педагогів закладу з формування у дітей компетентностей будуть визначатись шляхом проведення моніторингових досліджень.

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження, використовують підготовлений інструментарій:

анкетування (опитування) батьків, діагностичні карти, міні-заняття з окремими дітьми, спостереження за дітьми, бесіди з вихованцями, контрольні та підсумкові заняття, вивчення продуктів праці дошкільнят (малювання, ліплення, аплікації, конструювання, художньої праці), дидактичні ігри та вправи тощо.

Результати моніторингу узагальнюються вихователями за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти у вигляді аналітичних таблиць, діаграм показників (критеріїв) перерахованих умінь здобувачів освіти за всіма показниками.

Показниками ефективності освітнього процесу, якості надання освітніх послуг можуть бути:

 • % здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;
 • позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;
 • відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;
 • відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

7.5 Напрям «Управління закладом освіти»

Критерії ефективності управлінської діяльності щодо забезпечення функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

 • наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);
 • оптимальність та дієвість управлінських рішень;
 • керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);
 • формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової, використання парціальних програм);
 • підвищення показника відповідності засвоєних і набутих здобувачами освіти компетентностей згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

7.6. Напрям «Формування іміджу сучасного закладу освіти» визначає шляхи та джерела формування позитивних характеристик перед громадськістю щодо ефективності діяльності закладу дошкільної освіти з надання якісної освіти.

Формування іміджу Херсонського ясел-садка №68 Херсонської міської ради здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу (виконання ст. 30 Закону України «Про освіту»). В закладі освіти функціонує офіційний веб-сайт https://sadok68.at.ua

На офіційному сайті розміщуються:

 • статут закладу;
 • ліцензії на провадження освітньої діяльності;
 • структури та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітня програма, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 • потужність закладу та фактична кількість осіб, які здобувають освіту в закладі;
 • мова освітнього процесу;
 • наявність вакантних посад;
 • матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати.

Крім зазначеного, на сайті розміщуються фінансові звіти про надходження та використання всіх коштів, отриманих як благодійна допомога.

Публічну інформацію про здобутки діяльності закладу забезпечують:

 • публікації педагогічних працівників, батьків здобувачів освіти;
 • друкована продукція педагогічних працівників закладу у фахових виданнях;
 • щорічного звіту керівника закладу освіти. -->
Вхід на сайт

Пошук